För några år sedan publicerade italienska forskare en studie som visade att det kunde finnas en sjö med flytande saltvatten under Mars södra polarkalott. Upptäckten har sedan dess varit omtvistad men har nu bekräftats av nya studier som dessutom hittat ytterligare tre sjöar i samma område.

Att det finns vatten på Mars har man känt till länge. Var och en med ett litet amatörteleskop kan själv observera de isiga polarkalotterna som till stor del består av vattenis (resten är i huvudsak frusen koldioxid, vilken faller ut ur den tunna atmosfären under vintermånaderna). Forskare tror att Mars i ett tidigare skede haft hav precis som jorden, men att vattnet långsamt dunstade bort efter att planeten i sin ungdom förlorat sin magnetosfär. Utan magnetosfär, och i kombination med Mars jämförelsevis svaga gravitation, har solvinden fått fritt spelrum och molekyl för molekyl avlägsnade större delen av Mars atmosfär. När atmosfärstrycket sjönk dunstade haven bort, och även vattenmolekylerna följde solvinden ut i rymden. Det vatten som idag finns kvar är därför bundet som is antingen i polarkalotterna eller nere i marken.  

Flytande vatten är dock en helt annan sak. Marsytan är normalt för kall och vatten som letar sig fram fryser tämligen omgående. Flytande vatten skulle emellertid kunna förekomma under ytan, där trycket är högre och där värme från planetens inre skulle kunna hindra att det fryser. Indikationer på att detta är fallet kom alltså med den ovan nämnda studien, där man genom mätningar med ett instrument ombord på Mars Express – Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, MARSIS – detekterade vad som tycktes vara en 20 km vid sjö med flytande vatten under Mars södra polarkalott. Eftersom liv, i alla fall som vi känner till det, tycks förutsätta flytande vatten, ökade samtidigt chansen för att Mars är bebodd, åtminstone av bakterier och andra mikroorganismer.

Det aktuella området ligger vid utkanten av Mars södra polarkalott (här är isen täckt av ett tjockt lager stoff varför den inte lyser vit som den nybildade isen närmare polen). Radarmätningarna görs varje gång Mars Express passerar över området, och resultaten syns överlagrade på fotografiet. Den blåa pricken i mitten indikerar var sjön befinner sig. Foto: USGS Astrogeology Science Center, Arizona State University, INAF.

Upptäckten har emellertid varit ifrågasatt. Dataunderlaget var högst begränsat, och även om man verkligen detekterat flytande vatten, så menade kritikerna att det snarare skulle vara i form av flytande slam och dessutom så salt att liv skulle ha väldigt svårt att överleva.

Nya mätningar utförda av samma forskningsgrupp, vilka publicerades i Nature i slutet av september i år, kan nu bekräfta den första studien. Återigen har man använt samma instrument ombord Mars Express. Med ett betydligt större dataunderlag kan man inte bara bekräfta att det finns en stor sjö under polarisen, utan man har dessutom hittat ytterligare tre mindre sjöar i samma område.

I figuren markerar de blå nyanserna de områden som ger utslag för flytande vatten i radarmätningarna. Figur: ESA.

Huruvida det verkligen finns någon form av liv i dessa sjöar, är emellertid en helt annan fråga, och något som astrobiologerna kommer att fortsätta diskutera länge än.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.